Store Policy

 

Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMEEN

 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Alakai. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Alakai  : www.alakaishop.com onder "Store Policy".  Aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Alakai zijn aanvaard. Aan deze overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

 1.2 Het accepteren van een aanbieding en/of plaatsen van een bestelling geeft aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 

2. LEVERING

2.1 Alakai streeft er naar om de geplaatste bestelling binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van betaling te bezorgen binnen Nederland. Mochten zich onvoorziene situaties voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk te bezorging aangeboden. Alakai zal u hiervan op de hoogte houden per e-mail. 

2.2 Alakai betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Alakai worden bezorgd.

 

3. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen op onze website zijn in euro's en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Alakai bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.


4. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

4.1 Alakai doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling dan kunt u de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Alakai heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

4.2 De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires/labeling en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Alakai er zorg voor dat binnen 21 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van de consument komen.  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

4.3 Besluit de afnemer een deel van de artikelen af te nemen en een deel terug te zenden, dan zijn de totale verzendkosten voor de afnemer. Indien de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten.

 

5. GEGEVENSBEHEER

 

5.1 Alakai respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Alakai houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

6. GARANTIE

6.1 Alakai garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

6.2 De garantietermijn van Alakai komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.  Alakai is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Alakai deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Alakai. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 15 werkdagen na levering aan Alakai schriftelijk worden gemeld.

 

6.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

6.5 Indien klachten van de afnemer door Alakai gegrond worden bevonden, zal  Alakai naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Alakai en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Alakai)tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Alakai gedekte bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van Alakai voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

7. AANBIEDINGEN

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld

 

8. OVEREENKOMST

 

8.1 Een overeenkomst tussen Alakai en een klant komt tot stand nadat een bestelling is gemaakt.

 

 

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

 

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Alakai gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. OVERMACHT

 

10.1 Alakai is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Alakai alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Alakai, van het personeel en de producten van Alakai voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Alakai is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

11.2 Alakai Handmade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Alakai Handmade. De aansprakelijkheid van Alakai Handmade is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

 

11.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Alakai, dan wel tussen Alakai en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Alakai, is Alakai niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Alakai.

 

13. KLACHTENREGELING

13.2 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

13.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 

13.4 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

13.5 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

14. GESCHILLEN

 

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy Beleid

Algemeen

Door gebruik te maken van de website www.alakaishop.com accepteert u het privacy beleid.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Alakai zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Er wordt vertrouwelijk en met zorg omgegaan met alle gegevens die verzameld worden. Desondanks aanvaardt Alakai op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n).

 

Bestellingen

Als u een bestelling plaatst laat u een adres achter zodat de verzending kan plaatsvinden. Ook uw e-mailadres, indien van toepassing bankgegevens en indien van toepassing telefoonnummer kunnen worden achtergelaten en zodoende in ons bezit zijn. Deze worden bewaard op de beveiligde servers van jouwweb. Ook worden uw adresgegevens gedeeld met de partij waarmee Alakai uw bestelling verzend. Als u gebruik maakt van IDeal tijdens het afrekenen worden uw bankgegevens gedeeld met de online betaalpartner. Bovenstaande gegevens ( NAW, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer ) worden zeven jaar bewaard, i.v.m. de fiscale bewaarplicht, zij worden verder nergens anders voor gebruikt behalve voor administratieve afwikkeling.

 

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Deze website maakt daar gebruik van. De cookies op deze website geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar u kunt dat veranderen zodat u zelf kan aangeven waar en wanneer je een cookie accepteert of weigert. Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functies van de website niet goed werken als je de cookies niet accepteert. Cookies registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.

 

social Media

Op deze website staan een aantal social media buttons. Wanneer u hierop klikt worden uw gegevens verzameld door de deze diensten.

 

Verstrekken van gegevens

Uw gegevens worden op geen enkele manier verkocht aan anderen of gebruikt door anderen. 

 

Wijzigingen en rechten

Als er iets aan de webwinkel wijzigt kan het zijn dat het privacy statement wordt aangepast.  

Het is uw recht om te vragen welke gegevens wij van u hebben. U heeft het recht om:

  • uitleg te krijgen over wat we met uw gegevens doen en welke gegevens we van u hebben;

  • uw gegevens te wijzigen en of te corrigeren;

  • Bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;

  • De toestemming in te trekken die u bij de overeenkomst ( het plaatsen van een bestelling ) heeft gegeven;

  • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Alakai stelt uw vertrouwen zeer op prijs en zal uiterst zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Alakai kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.